Skolotāji

Ēdoles pamatskolā strādā radoši, zinoši, kvalificēti pedagogi. Pēc izglītības – augstākā pedagoģiskā izglītība – 100% pedagogu, maģistri – 53 % pedagogu. Nostrādātais laiks skolā ir robežās no 1 līdz 42 gadiem.

2023./2024. mācību gadā skolā strādā 19 pedagogi – ieskaitot pirmsskolas, pamatskolas pedagogus, sociālo pedagogu, logopēdi un psiholoģi. Pamatdarbā esam 14 pedagogi.

Realizējam trīs izglītības programmas – Vispārējās izglītības programmu (kods 21011111), Pirmsskolas izglītību (kods 01011111), Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).