Pirmsskolas grupu nodarbību saraksts

Rotaļnodarbību saraksts 2023./ 2024. mācību gadā

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Integrēta rotaļnodarbība dienas garumā Integrēta rotaļnodarbība dienas garumā Integrēta rotaļnodarbība dienas garumā Integrēta rotaļnodarbība dienas garumā Integrēta rotaļnodarbība dienas garumā

      Ikdienas audzināšanas un mācību process notiek visas dienas garumā, kur bērns, praktiski darbojoties integrēti apgūst zināšanas, izpratni un pamatprasmes dažādās mācību jomās, attīsta caurviju prasmes un veido vērtībās balstītus ieradumus un tikumus.

Galvenā mācību organizācijas forma ir rotaļnodarbība, kas tiek īstenota:

  • visas dienas garumā
  • telpās un ārā
  • bērna brīvas un patstāvīgas rotaļāšanās formā
  • pedagoga mērķtiecīgi organizēti un netieši vadīta
  • nodrošinot vienmērīgu slodzi, atpūtu un bērna darbošanos atbilstoši viņa individuālajām spējām

Mācību jomas:

valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras un pašizpausmes māksla, dabaszinātnes, matemātikas, tehnoloģijas, veselības un fiziskās aktivitātes.

Vērtības:

dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, darbs, daba, latviešu valoda, Latvijas valsts.

Tikumi: 

atbildība, drosme, uzņēmība, mērķtiecība, centība, savaldība, mērenība, tolerance, laipnība, līdzcietība, taisnīgums, solidaritāte.

Caurviju prasmes:

kritiskā domāšana, jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība un digitālās prasmes.

5 – 6 gadīgo grupas rotaļnodarbību saraksts 2023./ 2024. m. g.

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Valodu mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Valodu mācību joma

Dabaszinātņu mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Matemātikas mācību joma

Dabaszinātņu mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Matemātikas mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma