Kas ir karjera?

Karjera ir izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība visa cilvēka mūža garumā.
Karjeras izglītība ir izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras izvēlē.
Karjeras attīstības atbalsts ir pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu (Izglītības likums, 09.07.2013, 1.pants).
Karjeras izglītība jauniešiem palīdz:
izprast sevi;
veidot pašapziņu;
izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus;
apzināt savas stiprās un vājas puses;
plānot un vadīt savu karjeru;
novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus;
pētīt izglītības iespējas;
pieņemt lēmumus.
Individuālās karjeras konsultācijas skolēniem, kuri vēlas:
• labāk apzināt savas intereses un spējas;
• uzzināt, kā sabalansēt savas vēlmes un iespējas;
• padziļināt izpratni par karjeras izvēli un profesijām;
• uzzināt, kur meklēt informāciju par izglītības iespējām;
• mērķtiecīgi plānot savu nākotni.
Attālinātas individuālas konsultācijas projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nodrošina:
                                                               pedagogs karjeras konsultants: Liene Pļaviņa
                                                                                                 liene.kaminska@inbox.lv